Etický kódex

Etický kódex zdravotných klaunov

Zdravotní klauni a klaunky spolupracujúci s občianskym združením ČERVENÝ NOS Clowndoctors sú vyškolení umelci, ktorí majú na profesionálne vykonávanie svojich úloh potrebné školenie, skúsenosti a zručnosti.

Zdravotní klauni a klaunky v nemocniciach pracujú v dvojčlenných tímoch. V prípade choroby alebo inej indispozície svojho kolegu môže klaun alebo klaunka výnimočne vykonať návštevu sám/sama.

Zdravotní klauni a klaunky vykonávajú svoju prácu podľa svojich najlepších schopností a možností a pružne sa prispôsobujú liečebnému režimu hospitalizovaných detí a prevádzkovému poriadku nemocnice.

Zdravotní klauni a klaunky dodržiavajú hygienické a bezpečnostné predpisy nemocnice.
Klaun nesmie uskutočniť návštevu v prípade choroby, hoci by išlo aj o ľahké nachladnutie.

Pred a po návšteve každého oddelenia je nevyhnutná dôkladná hygiena rúk. V prípade potreby treba ruky a rekvizity dezinfikovať.

Po vstupe na oddelenie je neoddeliteľnou súčasťou návštevy nemocnice konzultácia o aktuálnom počte a zdravotnom stave detí na oddelení s jednou či viacerými zdravotnými sestrami. Klauni a klaunky by mali rešpektovať všetky pokyny nemocničného personálu. Informácie získané položením otázky by mali prispieť k lepšiemu splneniu účelu návštevy zdravotných klaunov na oddelení.

Pred vstupom do nemocničnej izby si musí klaun vyžiadať pacientov súhlas a rešpektovať jeho želanie. Dôležitou súčasťou návštevy je improvizácia, v rámci ktorej môžu byť do vystúpenia zapojení aj rodičia, ďalší návštevníci a nemocničný personál.

Klauni a klaunky sú povinní počas návštevy dbať na bezpečnosť pacienta. Svojou činnosťou, rekvizitami či pohybom nesmú pacienta ohroziť.

Zdravotní klauni a klaunky nesmú v nemocniciach vykonávať žiadne úlohy či zastávať pozície, ktoré by boli nad rámec ich umeleckej činnosti a za svoje správanie v nemocnici nesú osobnú zodpovednosť.

Počas návštevy sa klaun a klaunka správa profesionálne a bez predsudkov v otázkach pohlavia, etnickej príslušnosti, náboženstva, tradícií, sexuálnej orientácie, spoločenského postavenia, úrovne vzdelania a choroby.

Zdravotní klauni a klaunky rešpektujú súkromné a osobné záležitosti pacientov a ich rodín a o zdraví navštívených pacientov neposkytujú ani nesprostredkovávajú žiadne informácie. Všetky informácie o pacientoch získané počas návštevy či v rámci konzultácie s nemocničným personálom sú považované za prísne dôverné.

Od zdravotných klaunov a klauniek sa očakáva priebežné rozvíjanie a zdokonaľovanie klaunských zručností tak, aby bol priebežne dodržiavaný vysoký štandard vystúpení. Na tento účel organizuje občianske združenie špecializované umelecké workshopy.

Zdravotní klauni a klaunky by si mali rozširovať svoje znalosti z oblasti psychológie hospitalizovaných detí a získavať v potrebnej miere základné informácie o detských chorobách, s ktorými sa môžu pri svojej práci stretnúť. Odborné semináre zabezpečuje pre zdravotných klaunov a klaunky občianske združenie.

 Vsetci zdravotni klauni2

Video